DỰ ÁN

Sổ xố Khánh Hoà, 2 thang may Nippon, 6 stop