DỰ ÁN

Bệnh viện Tim Tâm Đức, 2 thang máy Nippon 1000kg, 7 stop, 1,5m/s