DỰ ÁN

40 NGUYỄN VĂN SANG - TÂN PHÚ

1 THANG 750KG, 7 STOP, 1,5M/S