DỰ ÁN

HOTEL THẢO DI, TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG

1 LIFT 800KG, 7 STOP

0901 756 020